Interplanetary Cabinet

Gallery Christoffer Egelund is proud to present the exhibition Interplanetary Cabinet, the gallery´s first solo show with the Danish artist Jonas Pihl.“

Someday we will travel to other worlds, either physically, or - more likely - in a state, where physicality is no longer an issue - and “we” are no longer the “we” we know”.

With Interplanetary Cabinet, Pihl presents new pieces painted directly on the surfaces of the original big planets from The Tycho Brahe Planetarium in Copenhagen, which he purchased at an auction a couple of years back.

The original swirling pattern depicting the 350 year old, anticyclonic storm of Jupiter and the atmospheric stripes of Saturn form the background of Pihl´s intertwining imagery depicting otherworldly - yet familiar scenarios.

The interplay between abstract patterns and figurative subject matter, such as mirrored mountains, trees, houses, furniture, bridges and water lily stems, which combine the whole thing - going in and out of black holes - stretches around the globe´s surface, ever changing the perspective of the imagery, thus making the otherwise still paintings move with the spectators interaction. Pihl thereby creates a new artistic expression situated in an undefined place between painting and sculpture - which he has also explored in his recent monumental murals - the largest in Northern Europe - where the painting goes all around the cylindrical structures of two 34 meters tall silos.

The globes in the gallery also speak to Pihls public commission of a globe permanently displayed on the Copenhagen Airport Metro platform. The bulging structure of the globes in the gallery painted with contradictory pinched perspective patterns creates a tension between the painting - in the renaissance called the window to the world, an optical illusion of space - and the real space of the globes dealing with todays view of the art piece as an object in the world.

Along with the globes are flat, circular paintings exhibited on the wall with optical illusionary, round trompe l´oeil shapes and imagery again corresponding to the real space of the globes.

Presented in the show are also a new series of paintings on canvas, where Pihl challenges himself with new subject matter and a more rough, smearing painting technique with bumps and obstructions in the ground layer, depicting mask like figures in theatre like settings and cabinets of curiosities describing other (inner) worlds with alien and yet familiar scenarios - a dejavu from long forgotten dreams of Jung´s archetypes of the collective unconscious, folkloristic, mythical creatures or aliens from outer space.

The notion of interplanetary travel - which in the not so far future might be the survival of humankind in a world on the brink of ecological disaster - paints the broad strokes of outer space, whereas the idea of the cabinet (of curiosities) creates a contrasting intimate ambiance of an inner (indoor) space, also reminiscent of the eary expression of Das Cabinet Des Doctor Caligari. Outer space meets inner space (of the mind), which is indeed the ever zooming, fractal focus of Pihl´s work. A dualism between micro- and macrocosmos, how everything is connected in a flow and similarity between big and small, random paint splatter and deterministic craftsmanship in the detail, chaos and cosmos and where the two meet to form a whole new bridge to the other.

About the artist

Jonas Pihl (born 1978) is educated from The Royal Danish Academy of Fine Arts in 2008. He works and lives in Copenhagen. Besides his monumental mural commissions of the past years, his work is included in several collections - both international and in Denmark such as in Kunsten Museum of Modern Art, who has both examples of painting and sculpture by him in their permanent collection, along with Frederikshavn Art Museum and the city of Copenhagen. Besides exhibitions in danish art galleries and museums, such as Holstebro, Randers, Kastrupgaard and Den Frie, Pihl has also had several international exhibitions in Black & White Gallery, Chelsea, New York, Scope Miami and The Liverpool Biennial to name a few. Pihl also plays the organ in the danish psychedelic folkband, Elevatorfører, who celebrates their 10 year anniversary with the release of their fifth album shortly after the opening of Interplanetary Cabinet.

(DK)

Galleri Christoffer Egelund er stolt af at præsentere udstillingen, Interplanetary Cabinet, galleriets første soloudstilling med den danske kunstner, Jonas Pihl.

Med Interplanetary Cabinet præsenterer Pihl nye værker malet direkte på overfladerne af de originale, store planeter fra Tycho Brahe Planetariet i København, som han købte på en auktion for et par år siden.

Det originale, hvirvlende mønster, der afbilder den 350 år gamle, anticykloniske storm på Jupiter og Saturns atmosfæriske striber danner baggrunden for Pihls sammenflettede billedsprog, der afbilder overjordiske - og dog genkendelige scenarier.

Samspillet mellem abstrakte mønstre og figurative elementer, såsom spejlende bjerge, træer, huse, møblement, broer og åkandestængler, som forbinder det hele - og går ind og ud af sorte huller - strækker sig rundt om globens overflade, hele tiden forandrende billedernes perspektiv, der dermed får det ellers stillestående billede til at bevæge sig i takt med beskuerens interaktion.

Pihl skaber herved et nyt kunstnerisk udtryk, der placerer sig et udefinerbart sted mellem maleri og skulptur - som han også har udforsket i sine seneste monumentale murmalerier - de største i Nordeuropa - hvor maleriet går hele vejen rundt om cylinderformen på to 34 meter høje siloer.

Globerne i galleriet snakker også sammen med Pihls offentlige udsmykning af en globe, der er permanent opstillet på Københavns Lufthavns Metro perron.

Den udbulende struktur på globerne i galleriet malet med modsatrettede, klemte perspektiviske mønstre skaber en spænding mellem maleriet - i renæssancen kaldet vinduet til verden, en optisk illusion om rum - og globernes reelle rum, der beskæftiger sig med samtidens syn på kunstværket som et objekt i verden.

Sammen med globerne er flade, cirkulære malerier udstillet på væggene med optisk illusionistiske, runde trompe l´oeil-former og billeder, der igen modsvarer globernes reelle rum.

På udstillingen præsenteres ligeledes en serie af nye malerier på lærred, hvor Pihl udfordrer sig selv med nye emner og en mere grov, smørende maleteknik med bump og benspænd i bunden, der afbilder maskelignende figurer i teateragtige omgivelser og raritetskabinetter, der beskriver andre (indre) verdener med fremmede og dog genkendelige scenarier. Et dejavu fra for længst glemte drømme om Jungs arketyper fra det fælles ubevidste, folkloristiske, mytiske skabninger eller rumvæsener fra det ydre rum.

Ideen om interplanetariske rejser - som i en ikke så fjern fremtid måske bliver menneskehedens overlevelse i en verden på randen af klimakatastrofe - maler de brede (himmel)strøg af det ydre rum, hvorimod ideen om (raritets)kabinettet skaber en kontrasterende intim stemning af et indre (indendørs) rum , også ihukommende det foruroligende udtryk fra Das Kabinet Des Doctor Caligari. Det ydre rum møder det indre - sindets - rum, som i høj grad er det evigt zoomende, fraktale fokus i Pihls arbejde. En dualisme mellem mikro- og makrokosmos, hvordan alt er forbundet i et flow og lighed stort og småt imellem, tilfældigt malerstænk og styret håndværk i detaljen, kaos og kosmos og hvor de to mødes og former en helt ny bro til det andet.

Om kunstneren

Jonas Pihl (født 1978) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2008. Han bor og arbejder i København.

Udover hans monumentale murmalerier fra de seneste år, er hans værker inkluderet i en del samlinger - både internationalt og i Danmark, såsom på Kunsten Museum of Modern Art, som både har eksempler på maleri og skulptur af ham i deres permanente samling, tillige med Frederikshavns Kunstmuseum og Københavns Kommune. Udover udstillinger i danske kunsthaller og kunstmuseer, såsom Holstebro, Randers, Kastrupgaardsamlingen og Den Frie, har Pihl også haft adskillige internationale udstillinger i Black & White Gallery i Chelsea, New York, Scope Miami og Liverpool Biennalen, for at nævne nogle. Pihl spiller også orgel i det danske psykedeliske folkeorkester, Elevatorfører, som fejrer deres 10 års jubilæum med udgivelsen af deres femte album kort tid efter åbningen af Interplanetary Cabinet.

Contact

  1. Jonas Ditlev Pihl
  2. jonaspihl@hotmail.com
  3. +45 42 77 95 48

Copyright © 2014 Jonas Pihl